ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

              1440 ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 3 އެޕްރީލް 2019 އިން 28 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. މިހެންކަމުން، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

              މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ