ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)386/386/2019/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1019
ސުންގަޑި: 28 އޭޕްރިލް 2019 1300
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

              1440 ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 3 އެޕްރީލް 2019 އިން 28 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. މިހެންކަމުން، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

              މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-04-02