ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުންފެށޭއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތު

މި އިޢުލާންވަނީ 08 ޑިސެންބަރު 2018 0826 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޑިސެމްބަރ 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ 19 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިސްކޫލަށްދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1440

7 ޑިސެމްބަރ 2018

08 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ