ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)RS/1/2018/93
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0033
ސުންގަޑި: 13 ޑިސެންބަރު 2018 0000
ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުންފެށޭއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތު

މި އިޢުލާންވަނީ 2018-12-08 08:26:46 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޑިސެމްބަރ 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ 19 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިސްކޫލަށްދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1440

7 ޑިސެމްބަރ 2018

2018-12-08