ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުުރުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާހު   (026907A / ތަނޑިރަތްމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ )އަށް މިއޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް  (ނަންބަރު:  CMDA/2011/BL-14 ) މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، 05 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ވަނީ ބާޠިލުވެފައެވެ.

ވީމާ މިފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ޙިއްސާއެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

                 14 މުޙައްރަމް 1435 

18 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ