ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)179-4.2/1/2013/64
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ނޮވެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1438
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުުރުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަނާހު   (026907A / ތަނޑިރަތްމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ )އަށް މިއޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް  (ނަންބަރު:  CMDA/2011/BL-14 ) މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، 05 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ވަނީ ބާޠިލުވެފައެވެ.

ވީމާ މިފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ޙިއްސާއެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

                 14 މުޙައްރަމް 1435 

2013-11-18