މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމަށް

މިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)437-A1.a/1/2013/27 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރުމާއެކު އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

17 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

23 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ