ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)437-A1.a/1/2013/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމަށް

މިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)437-A1.a/1/2013/27 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރުމާއެކު އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

17 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

2013-09-23