ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް

ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯންސްކީމް ސެޕްޓެންބަރު -2012 އާއި  ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯންސްކީމް މެއި- 2013 ގެ ދަށުން ލޯނުއެހީގެ ފުރުޞަތު ލިބި، މިފުރުޞަތުގެ  ބޭނުން ހިފަން ނުފަށާ ދަރިވަރަކު، ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް އޯގަސްޓު 2013 ގެ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމުލާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފޯމު ލެވޭނީ، ކުރިން ބަޔާން ކުރި ދެސްކީމުން ކުރެ ސްކީމުން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައެވެ. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލިކަމަށް ބެލޭނީ،ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމަށް އެދި މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341388, 3341376, 3341381 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ