ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL) 166 - Schol /166 /2013/64
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1136
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް

ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯންސްކީމް ސެޕްޓެންބަރު -2012 އާއި  ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯންސްކީމް މެއި- 2013 ގެ ދަށުން ލޯނުއެހީގެ ފުރުޞަތު ލިބި، މިފުރުޞަތުގެ  ބޭނުން ހިފަން ނުފަށާ ދަރިވަރަކު، ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް އޯގަސްޓު 2013 ގެ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމުލާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފޯމު ލެވޭނީ، ކުރިން ބަޔާން ކުރި ދެސްކީމުން ކުރެ ސްކީމުން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައެވެ. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލިކަމަށް ބެލޭނީ،ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމަށް އެދި މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341388, 3341376, 3341381 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2013-09-17