ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް

މިޑިޕާޓްމަންޓް އިން 26 އޮގަސްޓު 2013 ގައި ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޯންސްކީމްގެ ދަށުން ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް އަށް ކެންޑިޓޭޓުން ހޮވުމުގައި  މިޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

- އޯލެވަލް އިމްއތިޙާނުން 5 މާއްދާއިން  ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341388, 3341376, 3341381 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 
15 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ