ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL) 166 - Schol /166 /2013/60
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1807
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް

މިޑިޕާޓްމަންޓް އިން 26 އޮގަސްޓު 2013 ގައި ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޯންސްކީމްގެ ދަށުން ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް އަށް ކެންޑިޓޭޓުން ހޮވުމުގައި  މިޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

- އޯލެވަލް އިމްއތިޙާނުން 5 މާއްދާއިން  ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341388, 3341376, 3341381 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 
2013-09-15