ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު IUL)243-S02/PRIV/2013/44)ފ(13 އޮގަސްޓު 2013) އިޢުލާނުން ދެންނެވި ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

05 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

11 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ