ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)243-S02/PRIV/2013/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1733
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު IUL)243-S02/PRIV/2013/44)ފ(13 އޮގަސްޓު 2013) އިޢުލާނުން ދެންނެވި ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

05 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

2013-09-11