ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ސެޓަޕެއް ހެދޭގޮތަށް ހުރި 1 ފްލޯ ނުވަތަ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި 2 ފްލޯއިން 4500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ, މިފަދަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 05 މޭ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މިޓްރައިބިއުނަލް (ގ.ފަތުރުވެހި، މަޓީ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3308773 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކުލީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތުގެ ފެންވަރަށާއި ލޮކޭޝަނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

07 ރަޖަބު 1437

14 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ