ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

އިޢުލާން

ނީލަން ކިއުން

މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ނެގުނު ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން 02 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، މިނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވައި ފަރާތްތަކުން 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ހުރިތަނުން ނަންގަވަންވާނެއެވެ.

16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

26 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ