ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)442-CO/442/2016/2
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ފެބުރުވަރީ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1053
ސުންގަޑި: 02 ފެބުރުވަރީ 2016 1300
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

އިޢުލާން

ނީލަން ކިއުން

މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ނެގުނު ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން 02 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، މިނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވައި ފަރާތްތަކުން 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ހުރިތަނުން ނަންގަވަންވާނެއެވެ.

16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

2016-01-26