މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
03 ބްލޮކް ކަތުރުފަންޏަށް ޓްރީޓްކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

03 ބްލޮކް ކަތުރުފަންޏަށް ޓްރީޓްކުރުން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 9 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                            

07 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ