މަސައްކަތް
ނަންބަރު: MS/2015/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޑިސެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0909
ސުންގަޑި: 09 ޑިސެންބަރު 2015 1000
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
03 ބްލޮކް ކަތުރުފަންޏަށް ޓްރީޓްކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

03 ބްލޮކް ކަތުރުފަންޏަށް ޓްރީޓްކުރުން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 9 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                            

2015-12-07