ދޮންފަނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެލްމެނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމާގުޅޭ

ސްޓޭޖް ކްލާހުގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމާގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖް ކްލާހުގެ ދެ ފަރާތުގައި އެލްމެނިއަން ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ހަރުކުރަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ -/40,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 9 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިގަޑީގައެވެ.

26 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ