މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-138/IUL/2015/P78
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1117
ސުންގަޑި: 09 ޑިސެންބަރު 2015 1300
ދޮންފަނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެލްމެނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމާގުޅޭ

ސްޓޭޖް ކްލާހުގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުމާގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖް ކްލާހުގެ ދެ ފަރާތުގައި އެލްމެނިއަން ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ހަރުކުރަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ -/40,000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 9 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިގަޑީގައެވެ.

2015-11-26