ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

އިޢުލާނު

ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

މި ރަށު އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބިމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ބިމާއި، އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކަނޑާފައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުން 17 ޑިސެންބަރު 2015  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.    

23 މުޙައްރަމް 1437

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ