ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)382/382/2015/75
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1342
ސުންގަޑި: 17 ނޮވެންބަރު 2015 1000
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

އިޢުލާނު

ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

މި ރަށު އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބިމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ބިމާއި، އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކަނޑާފައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ލަކުޑި ނީލަން ކިއުން 17 ޑިސެންބަރު 2015  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.    

23 މުޙައްރަމް 1437

2015-11-05