މަދުރަސަތުއްސުލްޠާން މުޙަންމަދު/ގއ.ދެއްވަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާބަރި މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި މަދުރަސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 02 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 09 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00ގައި.

12 މުޙައްރަމް 1437

25 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ