މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-200/2015/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1342
ސުންގަޑި: 02 ނޮވެންބަރު 2015 1100
މަދުރަސަތުއްސުލްޠާން މުޙަންމަދު/ގއ.ދެއްވަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާބަރި މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި މަދުރަސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 02 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 09 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00ގައި.

12 މުޙައްރަމް 1437

2015-10-25