ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މި ދަންނަވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެ ރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 12 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ.ކެލާ " ސަވާ " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

25 ޝައްވާލް 1436

10 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ