ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)225-AHRI/1/2015/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0912
ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2015 1500
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މި ދަންނަވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެ ރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 12 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ.ކެލާ " ސަވާ " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

25 ޝައްވާލް 1436

2015-08-10