ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
4 ކުލާސް ރޫމް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ބާހޯލު އިމާރާތުގައި ކްލާސްރޫމު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS02/IUL/2015/16 އަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެއަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 އޮގަސްޓު 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2015 އޮގަސްޓު 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1436

29 ޖުލައި 2015
ހޯދާ