މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS02/IUL/2015/19
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1013
ސުންގަޑި: 06 އޮގަސްޓް 2015 1200
ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
4 ކުލާސް ރޫމް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ބާހޯލު އިމާރާތުގައި ކްލާސްރޫމު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS02/IUL/2015/16 އަށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެއަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 އޮގަސްޓު 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2015 އޮގަސްޓު 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1436

2015-07-29