ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް، ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)448/1/2015/67 (21 ޖޫން 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ މި ޢިއުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް، ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 9 އޯގަސްޓް 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދިދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 7925523 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

28 ރަމަޟާން 1436

15 ޖުލައި 2015
ހޯދާ