މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)448/1/2015/78
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1219
ސުންގަޑި: 30 ޖުލައި 2015 1100
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް، ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)448/1/2015/67 (21 ޖޫން 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ މި ޢިއުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މެސްރޫމް، ވެއިޓިންގ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 9 އޯގަސްޓް 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދިދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 7925523 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

28 ރަމަޟާން 1436

2015-07-15