އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލްތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެހިކަލްތައް 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 01 ޖޫން 2015 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IU/PR/2015/81-ފ137 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެފުރުބަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚު (ދުވަސް)

ތަފުސީލު

ކޮންފަރެންސް ހޯލް

13:00

30 ޖޫން 2015 (އަންގާރަ)

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ކޮންފަރެންސް ހޯލް 

13:00 

05 ޖުލައި 2015 (އާދީއްތަ)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

8 ރަމަޟާން 1436

25 ޖޫން 2015
ހޯދާ