މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 137 –IU/PR/2015/98
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1303
ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2015 1300
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލްތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެހިކަލްތައް 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 01 ޖޫން 2015 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IU/PR/2015/81-ފ137 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެފުރުބަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚު (ދުވަސް)

ތަފުސީލު

ކޮންފަރެންސް ހޯލް

13:00

30 ޖޫން 2015 (އަންގާރަ)

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ކޮންފަރެންސް ހޯލް 

13:00 

05 ޖުލައި 2015 (އާދީއްތަ)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

8 ރަމަޟާން 1436

2015-06-25