ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފި ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ފަރުނީޗަރު ޖަހަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފި ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ފަރުނީޗަރު ޖަހަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ, މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ރަޖަބު 1436

12 މޭ 2015
ހޯދާ