މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)197-A3/1/2015/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 މޭ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1413
ސުންގަޑި: 17 މޭ 2015 1000
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފި ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ފަރުނީޗަރު ޖަހަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފި ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ފަރުނީޗަރު ޖަހަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ, މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ރަޖަބު 1436

2015-05-12