މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލުވުން

 

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ބެއްލާ ލާ ސްކާރލާ ޖުވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BELLA LA SCALA JEWELS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-351/2009 ގެ ނަން 18 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ބެއްލާ އައްލާ ސްކާރލާ ޖުވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BELLA ALLA SCALA JEWELS PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

9 ޝަޢުބާން 1434

18 ޖޫން 2013
ހޯދާ