ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2013/61
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1220
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލުވުން

 

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ބެއްލާ ލާ ސްކާރލާ ޖުވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BELLA LA SCALA JEWELS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-351/2009 ގެ ނަން 18 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ބެއްލާ އައްލާ ސްކާރލާ ޖުވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BELLA ALLA SCALA JEWELS PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

9 ޝަޢުބާން 1434

2013-06-18