މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "ރިނބުދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް " (RINBUDHOO HOLDINGS PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0346/2010 ގެ ނަން 10 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އުލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (ULAA INTERNATIONAL PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

17 މާރިޗު 2015
ހޯދާ