ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2015/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 މާރިޗު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1804
ސުންގަޑި: 31 މާރިޗު 2015 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "ރިނބުދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް " (RINBUDHOO HOLDINGS PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0346/2010 ގެ ނަން 10 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އުލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (ULAA INTERNATIONAL PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

2015-03-17