މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީޑަރސް އޮފިޝަލް ޔުނިފޯމު ފޮތި އަދި ބުރުގާ ހޯދުން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރސް އޮފިޝަލް ޔުނިފޯމު ފޮތި އަދި ބުރުގާ ހޯދުން

ސުރުޚީ

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް

އުސޫލު

21 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 12:00 ގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގައި

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

23 ޞަފަރު 1436

15 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ