ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: MGGA/2014/100
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1144
ސުންގަޑި: 21 ޑިސެންބަރު 2014 1200
މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީޑަރސް އޮފިޝަލް ޔުނިފޯމު ފޮތި އަދި ބުރުގާ ހޯދުން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރސް އޮފިޝަލް ޔުނިފޯމު ފޮތި އަދި ބުރުގާ ހޯދުން

ސުރުޚީ

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް

އުސޫލު

21 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 12:00 ގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގައި

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

23 ޞަފަރު 1436

2014-12-15