މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް، ކ. ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލާއި ފޭދޫފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)13-K/13/2014/305)ފ(20 އޮކްޓޫބަރު 2014) އިޢުލާން، ވެރިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ