މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)13-K/13/2014/321
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް، ކ. ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލާއި ފޭދޫފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)13-K/13/2014/305)ފ(20 އޮކްޓޫބަރު 2014) އިޢުލާން، ވެރިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

2014-10-26