އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު ފަހައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިމަދަރުސާގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު، 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ފަހައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަދަރުސާގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު ފަހައިދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިމަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ތާރީޚު: 23 އޮކްޓޫބަރު 2014    ގަޑި:14:30

ތާރީޚު: 28 އޮކްޓޫބަރު 2014    ގަޑި:14:30

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ