މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS79/IULAAN/2014/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0837
ސުންގަޑި: 23 އޮކްޓޫބަރު 2014 1430
އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު ފަހައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިމަދަރުސާގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު، 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ފަހައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަދަރުސާގެ ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯމު ފަހައިދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިމަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ތާރީޚު: 23 އޮކްޓޫބަރު 2014    ގަޑި:14:30

ތާރީޚު: 28 އޮކްޓޫބަރު 2014    ގަޑި:14:30

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

2014-10-12