ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތައް މިސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމް ފަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއަވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

11:00 (ހެނދުނު)

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން

02 ނޮވެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00 (ހެނދުނު)

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ