މަސައްކަތް
ނަންބަރު: HS-B/IUL/2014/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0837
ސުންގަޑި: 22 އޮކްޓޫބަރު 2014 1100
ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތައް މިސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމް ފަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއަވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

11:00 (ހެނދުނު)

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން

02 ނޮވެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00 (ހެނދުނު)

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

2014-10-12