ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މިހޮސްޕިޓަލް ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން  ބޭނުންވެއެވެ.

1 - ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

2 - ޕްރޮޖެކްޓަރ

3 - ލެޕްޓޮޕް

ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ވިއްކަވަން ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޙްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މަޢުލޫތު ސާފުކުރުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ