ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)KRH-PLD/2014/ 25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1655
ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1100
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މިހޮސްޕިޓަލް ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން  ބޭނުންވެއެވެ.

1 - ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

2 - ޕްރޮޖެކްޓަރ

3 - ލެޕްޓޮޕް

ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ވިއްކަވަން ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޙްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މަޢުލޫތު ސާފުކުރުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 

2014-09-09