މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

އަންގާރަ

16 ސެޕްޓެންބަރު    2014

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

(ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އަންގާރަ

23 ސެޕްޓެންބަރު    2014

14:00

14 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

09 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ